Αρχική σελίδα
 
 A-   A   A+ 
Ειδίκευση στη Συστημική Θεραπεία
 

Πρόγραμμα ΕΙ.Σ.ΘΕ.
Διάρκεια 4 έτη: περισσότερες από 1000 ώρες

 • Το Πρόγραμμα ΕΙ.Σ.Θ.Ε. πλαισιώνει την ανάπτυξη των εκπαιδευομένων ως ατόμων και ως συνόλου. Το περιεχόμενό του και στις τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες είναι διαρθρωμένο με τρόπο που επιτρέπει να εντάσσονται κατ’ επιλογή και προς όφελος των εκπαιδευομένων νέα στοιχεία θεωρίας και πρακτικής που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες εξελίξεις στην συστημική ψυχοθεραπεία.
 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους οποίους οι ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί δίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να ασκήσουν το ψυχοθεραπευτικό επάγγελμα.
 • Παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα κριτήρια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ), της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας (ΕΛΕΣΥΘ), της European Family Therapy Association (EFTA) και της European Association for Psychotherapy (EAP).
 • Είναι καρπός πολυετούς πείρας και έρευνας και παρέχει εφόδια που βοηθούν τον εκπαιδευόμενο
  • να οργανώσει την προσωπική του επιστημολογία
  • να δημιουργήσει την δική του ψυχοθεραπευτική μέθοδο συνθέτοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική.
   Η δομή και το περιεχόμενό του είναι συναρτημένα βιωματικά με τη συνολική διαδικασία της τετραετούς εκπαίδευσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προσωπική συγκρότηση και ωρίμανση προς την επαγγελματική ταυτότητα.
 • Καλλιεργεί το αγαθό της επικοινωνίας και του σχετίζεσθαι με πρόσωπα και δραστηριότητες που συνδέονται εν γένει με την εκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία. Εντάσσει λειτουργικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τον θεσμό της Ολομέλειας, ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και συνεξέλιξης εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.
 • Εισάγει στον κύριο κορμό της εκπαίδευσης με κατ’ επιλογή παρακολούθηση Προκαταρκτικού έτους.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησής του. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο προτείνει την εγγραφή των ενδιαφερόμενων αποφοίτων στα τακτικά μέλη της ΕΛΕΣΥΘ και της ΕFΤΑ και η διεύθυνση πιστοποιεί και υποστηρίζει στην ΕΘΟΣ και ΕΑΡ την υποψηφιότητά τους για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (E.C.P.)

Αντικείμενο Εκπαίδευσης
Συνδέεται με το θεματολόγιο Διδακτικής Ύλης

α) Θεωρία:

Θεωρητική και κλινική κατάρτιση.

Η θεωρία συνδέεται άμεσα και πλαισιώνεται:

α) από την πράξη ως βίωμα (βιωματικές ασκήσεις) και φέρει τίτλο: Θεωρία και Βίωμα
β) από την πράξη στα εργαστήρια (τεχνικές ψυχοθεραπείας) και φέρει τίτλο: Θεωρία οικογένειας και Εργαστήριο.

β) Πρακτική:

α) παρακολούθηση οικογενειακής και ομαδικής ψυχοθεραπείας πίσω από μονοδρομημένο καθρέφτη.
β) άμεση παρακολούθηση συνεδριών ομαδικής ψυχοθεραπείας σε μικρή ομάδα παρατήρησης.
γ) εισαγωγή στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία: ενεργητική παρακολούθηση σε ψυχοθεραπευτική ομάδα και σε συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας (3η καρέκλα): 18-20 μήνες
δ) συνθεραπευτική εμπειρία σε ομαδική ή οικογενειακή θεραπεία (2η καρέκλα): 18-24 μήνες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΙ.Σ.ΘΕ.
ε) συμμετοχή στις ολομέλειες Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών
στ) εργαστήρια: στα εργαστήρια γίνεται η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτά ο εκπαιδευόμενος κατά την θεωρητική κατάρτιση. Συνοδεύουν τη θεωρία και στα τέσσερα έτη-ενότητες και περιλαμβάνουν τεχνικές ψυχοθεραπείας: συζήτηση περιπτώσεων, υπόδυση ρόλων, προσομοιώσεις θεραπείας οικογένειας, ζεύγους, αναστοχαστικής ομάδας, βιωματικές ασκήσεις, προβολή βιντεοταινιών κ.τ.λ.

γ) Εποπτεία:

Γίνεται με βάση τις αρχές:

Της συνολικότητας (ως προς την συμμετοχή των μελών της εποπτικής ομάδας), της αυτοπαρατήρησης και της ανάπτυξης των προσωπικών ικανοτήτων, αρχές που αναλογικά διέπουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει περιστατικά από το ιδιωτικό ή το ευρύτερο επαγγελματικό περιβάλλον του εκπαιδευομένου.

Γίνεται πριν και μετά από την παρακολούθηση ομαδικής ή οικογενειακής θεραπείας σε ομάδα παρατήρησης ή σε ομάδα πίσω από μονοδρομημένο καθρέφτη.

Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της ομαδικής θεραπευτικής συνεδρίας (3η και 2η καρέκλα).

Η Εποπτεία έχει ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική λειτουργία, λόγω των αναδυόμενων αυτοαναφορικών και συνηχητικών στοιχείων του θεραπευτή (θεωρία M. Elkaim). Παρότι διατηρεί κατά βάση τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της, εμπεριέχει, παράλληλα, θεραπευτικά χαρακτηριστικά προσωπικής διεργασίας και ομαδικής διάδρασης.

δ) Προσωπική θεραπεία:

Ατομική ή με συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα συστημικής κατεύθυνσης. Λαμβάνονται υπόψη τα κατ΄ελάχιστο χρονικά κριτήρια της ΕΛΕΣΥΘ και ΕΑΡ.

ε) Σεμινάρια

Τα σεμινάρια απευθύνονται στους εκπαιδευομένους και τους αποφοίτους του ΣΚΕΨΥΣ. Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων για εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειρίας, και τους ενημερώνει σχετικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας και των επιστημών που συνδέονται με αυτή και την επηρεάζουν.

Γίνονται από εκπαιδευτές, μέλη του εκπαιδευτικού συμβουλίου ή εξωτερικούς συνεργάτες του ΣΚΕΨΥΣ και πραγματοποιούνται:

α) ως μέρος του κυρίως κορμού της εκπαίδευσης
β) ως ενότητες σεμιναρίων επιλογής, εκτός του κυρίως κορμού εκπαίδευσης